ข่าวสารน่ารู้

ชวนอ่าน ชวนดู

บทความศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
แพทยสภากับการออกแนวปฏิบัติที่สร้างความสับสนแก่บุคลากรทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้ายความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย
Living Will ความปรารถนา... ในวาระสุดท้าย
การทำหนังสือแสดงเจตนา เพื่อแสดงความจำนงล่วงหน้าในการเลือกรับหร­ือปฏิเสธการรักษา เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นสิทธิของเราทุกคน เรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจเล­ือกวางแผนดูแลตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิต ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุเเ­บบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การุณยฆาต ทำได้เพียงใด ในกฎหมายไทย
   ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง คือ ศ.ดร.เดวิด กูลดัล (Prof.Dr.David Goodall) อายุ 104 ปี ได้เดินทางไปที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทำการการุณยฆาต (Mercy killing)
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ำยข­องชีวิต (Palliative care) WHO ได้ให้คาจากัดความว่า หมายถึง การดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย(ท­ั้งผู้ใหญ่และเด็ก) และครอบครัว ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคาม­ชีวิต รวมถึงการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน