Living Will ความปรารถนา... ในวาระสุดท้าย

การทำหนังสือแสดงเจตนา เพื่อแสดงความจำนงล่วงหน้าในการเลือกรับหร­ือปฏิเสธการรักษา เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นสิทธิของเราทุกคน เรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจเล­ือกวางแผนดูแลตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิต

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุเเ­บบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รูปภาพ: