ข่าวสารน่ารู้

ชวนอ่าน ชวนดู

บทความศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
แพทยสภากับการออกแนวปฏิบัติที่สร้างความสับสนแก่บุคลากรทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้ายความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย