แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป

รูปภาพ: 
URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjjAT7h6LbQ6YAYxS_z5qB3uEDn49iUb5HGjuOx9j4JqHcA/viewform