สช.และเครือข่ายภาคีจัดประชุมสมัชชสุขภาพเฉพาะประเด็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ

สมัชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็น 

   เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

   ร่างเอกสารหลัก
   ร่างเอกสารหลักผนวก
   ร่างเอกสารร่างมติ

   กำหนดการประชุม